Köpvillkor

Uppdaterades: 2023-05-30

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för KodAkuten AB (”KodAkuten”) säljer och tillhandahåller tjänster (”Tjänsten”) till en kund (”Kunden”). Tjänsterna som KodAkuten tillhandahåller är integration mellan Synka+ Avtalat och Fortnox.

Tjänstens närmare innehåll och villkoren för denna anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten på KodAkutens hemsida. Vid köp av särskild tjänst kan närmare specificering av tjänsten och särskilda villkor förekomma.

Försäljning av Tjänsten sker genom https://avtalat.synkaplus.se hemsida. Avtal om köp av Tjänsten (”Avtalet”) ska anses ingånget när Kunden slutfört köpet på hemsidan och bekräftat dessa allmänna villkor. En automatisk orderbekräftelse skickas ut vid slutfört köp.

KodAkuten AB reserverar sig för förändringar i portföljen och äger rätt att ta bort Tjänsten ur portföljen under en prenumeration.

Tillhandahållande av Tjänsten

KodAkuten AB tillhandahåller Tjänsten genom vår hemsida https://avtalat.synkaplus.se

KodAkuten utvecklar fortlöpande sina Tjänster och förbehåller sig därför rätten att vidta ändringar i Tjänsten och reserverar sig för att eventuella tillägg eller funktioners tillgänglighet i Tjänsten kan komma att variera från tid till annan. Sådana ändringar ska utföras på ett sådant sätt att eventuella störningar för Kunden begränsas.

KodAkuten får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada eller risk för skada för KodAkuten eller tredje part, till exempel på grund av Kundens användning i strid med Avtalet, eller om KodAkuten är skyldig att ändra Tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det är möjligt.

Fel i Tjänsten

Som fel i Tjänsten ska anses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som Fel anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. KodAkuten ansvarar endast för fel som beror på Synka+ Avtalat produkten. Sådana fel ska avhjälpas inom skälig tid.

Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har KodAkuten rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt offert från KodAkuten. Detsamma gäller om KodAkuten efter felsökning konstaterar att något fel inte funnits.

KodAkuten har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av skäl som underhåll eller drift. KodAkuten ska i sådant fall sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. Kunden ska i den mån det är möjligt informeras om planerade avbrott i Tjänsten.

Kundens användning av Tjänsten

Kunden får endast använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:

ger upphov till skada eller annan olägenhet för KodAkuten eller tredje part,

kränker KodAkuten eller tredje parts upphovsrätt eller annan immaterialrätt, eller

strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut.

Kunden är gentemot KodAkuten ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person är Kunden betalningssansvarig för sådan användning om Kunden:

givit annan tillgång till Tjänsten, eller

genom grov oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja Tjänsten.

Betalning för Tjänsten

Avgiften för Tjänsten anges i svenska kronor exklusive moms på https://avtalat.synkaplus.se hemsidan. KodAkuten förbehåller sig rätten att vidta avgiftsändring i händelse av eventuella fel i angivna avgifter på https://avtalat.synkaplus.se hemsida.

Avgift för Tjänsten börjar debiteras direkt vid orderläggande (kvitto hittas inuti ditt Synka+ Avtalat konto).

Betalning anses fullgjord när kortköp genomförts med Stripe som betalleverantör.

Om inte annat följer av Avtalet eller särskild överenskommelse tillhandahålls Tjänsten enligt en prenumerationsbaserad modell. Prenumerationen innebär att betalning ska ske varje månad alternativt årligen beroende på val vid köp av Tjänsten. Vid utebliven dragning när kortköp skall göras, så kommer det efter 3 försök och totalt 15 dagar och fortsatt utebliven betalning innebär att kontot stängs av.

Reklamation

Vid allvarliga fel i Tjänsten så ska det inkomma ett mail från Kunden till vår mailadress support@synkaplus.se vid skälig tid för att reklamationen ska gälla.

Force majeure

KodAkuten är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför KodAkutens kontroll som KodAkuten inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder KodAkuten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, pandemi eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till KodAkuten drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

Ansvarsbegränsning

KodAkuten ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information till KodAkuten eller Kundens felaktiga hantering av Tjänsten. KodAkuten ansvarar inte heller för fel då Kunden inte i skälig utsträckning samarbetar med KodAkuten i felsökning vid åtgärdande av fel i Tjänsten.

KodAkuten ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. KodAkuten ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje part.

KodAkuten ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador hos Kunden.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen, källkoden och eventuellt innehåll däri som KodAkuten tillhandahåller tillkommer KodAkuten eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag eller avtal.

Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara, källkod eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara, källkod eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

Villkorsändringar

KodAkuten har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en månad innan ikraftträdandet.

KodAkuten har rätt att ändra avgiften för Tjänsten. Sådan avgiftsändring sker genom att ändring införs i de priser som anges på https://avtalat.synkaplus.se när det sker. Avgiftshöjning får ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

Uppsägning

Kunden har rätt att säga upp Synka+ Avtalat men kontot hålls aktivt av det som kvarstår av prenumerationstiden.

Om KodAkuten har ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen.

KodAkuten har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

KodAkuten har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:

Överlåtelse och underleverantörer

Kunden får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från KodAkuten.

KodAkuten har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som är närstående till KodAkuten.

KodAkuten har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. KodAkuten är i sådant fall fullt ansvarig för underleverantörs uppfyllande av sina åtaganden.

Tvist

Tvist vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.